Soutěž Takimi

Hledáme největší lásku festivalu :)

Podmínky soutěže

1. Obecná ustanovení

Tato pravidla upravují soutěžní pravidla soutěže pořádané společností TV promo s.r.o., Kožichovice 82, 674 01 Kožichovice, Česká republika, IČ: 04268172 DIČ: CZ04268172 (dále jen „organizátor“).

Soutěž probíhá na území České republiky.

Účastníkem soutěže (soutěžícím) se stává každá fyzická osoba akceptující pravidla soutěže a splňující tyto podmínky. K akceptaci těchto pravidel dochází tím, že daná osoba jednoznačně projeví svoji vůli se soutěže zúčastnit a splní podmínky uvedené v těchto pravidlech.

Adresa pro výkon práv ohledně ochrany osobních údajů je zejména albert@takimi.cz.

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let, jež je v potřebném rozsahu svéprávná. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.

Organizátor nemusí uchovávat dotazy soutěžících a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Tyto skutečnosti budou soutěžícím oznámeny uveřejněním příslušné informace na internetové adrese soutěže.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

Vstupem do soutěže se všichni soutěžící zavazují dodržovat její pravidla.

2. Mechanismus soutěže

Soutěžící se do soutěže může zapojit po splnění následujících podmínek:

  • Soutěžící musí nejprve platně dokončit registraci v aplikaci Takimi stažené z GooglePlay nebo AppStore.
  • Soutěžící musí výše uvedený email odeslat z emailové adresy, kterou zadal při registraci do aplikace Takimi.
  • Výherce v době vyhlášení soutěže musí být registrován v aplikaci Takimi.
Bude se vybírat od zahájení soutěže z nově registrovaných soutěžících. Bude vybrán nejlepší příběh za pomoci redakce televize A11, Mladého světa a Takimi. Celkem 6 výherců.

Soutěž je určena pro běžné soutěžící, proto je zakázáno používání jakýchkoliv automatických systémů pro přihlašování do soutěže (tzv. robotů). Organizátor si vyhrazuje

právo v případě podezření na použití automatického systému taková přihlášení do soutěže vyřadit, resp. k nim v jím určeném rozsahu nepřihlížet.

Organizátor si vyhrazuje právo bez dalšího vyřazovat podle svého uvážení ty soutěžící, u nichž je podezření na duplicitu či jinou manipulaci s nimi

3. Výhra a její předání

Výhrou v soutěži je 1x poukaz na luxusní víkendový pobyt v hodnotě 12000 Kč. 5x poukaz na SLEVU 1000 Kč na jakýkoliv zájezd. Celkem 6 výherců.

Výherce bude informován o výhře prostřednictvím e-mailu či jiným vhodným způsobem do 10 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže. Výhry budou výhercům předány osobně v místě určeném organizátorem. Pokud si výherce nepřevezme výhru do 30 dnů ode dne, kdy mu bude takové místo sděleno, výhra propadá.

Výměna věcných výher za peněžitou výhru není možná.

Výherci nejsou povinni výhru přijmout; v takovém případě výhra propadá. Výhra propadá také v případě, kdy výherce nesplní podmínky pro její poskytnutí.

4. Výhra a její předání

Účastí v soutěži každý soutěžící bere na vědomí, že organizátor soutěže je oprávněn užít jeho jméno, příjmení a případně i podobiznu (fotografie, video) jako případného výherce (např. z předání výhry) ve svých médiích v souvislosti s informováním o soutěži a propagací jeho výrobků a služeb.

Poučení o zpracování osobních údajů v souvislosti se soutěží naleznete zde (odkaz na souhlas se zpracováním osobních údajů).

5. Vyloučení soutěžícího ze soutěže

Soutěžící je povinen ve smyslu těchto pravidel jednat podle pokynů organizátora. To platí rovněž pro pokyny organizátora, týkající se osobní účasti výherce na předání odměny. V opačném případě je organizátor oprávněn soutěžícího ze soutěže vyloučit. Organizátor je dále oprávněn ze soutěže vyloučit soutěžícího, který jedná v rozporu s obsahem nebo smyslem těchto pravidel, nedodrží povinnosti v nich stanovené, nesplňuje podmínky účasti či jedná v rozporu s právními předpisy anebo dobrými mravy.

Soutěžící je povinen na základě výzvy sdělit organizátorovi údaje potřebné pro jeho identifikaci (zejména jméno, příjmení, adresu, datum narození, telefonní číslo, e-mail) a bez odkladu sdělit organizátorovi jejich změnu. Nesdělí-li soutěžící údaje podle předchozí věty, uvede-li údaje nepravdivé, nelze-li na základě dostupných údajů soutěžícího v tuzemsku kontaktovat nebo identifikovat, je organizátor oprávněn tohoto soutěžícího vyloučit ze soutěže. Ustanovení předchozích vět se týká obdobně údajů nezbytných pro poskytnutí odměny.

Vyloučením ze soutěže soutěžící ztrácí práva plynoucí z účasti v soutěži a případnou výhru, která tak propadá. Vyloučí-li organizátor ze soutěže výherce, není povinen soutěž

opakovat. Organizátor není povinen soutěžícího o jeho vyloučení ze soutěže informovat; učiní tak však na žádost soutěžícího.

Zjistí-li organizátor, že se soutěže účastní osoba, která nesplňuje podmínky účasti či je vyloučena z účasti v soutěži, platí ustanovení předchozího odstavce obdobně

6. Doba trvání soutěže

Soutěž probíhá v období od 12.7.2024 do 8. 9. 2021. Celkem proběhne 6 losování výhry

Neváhej a využij sílu jednoho oslovení!

Stáhni si sbližovací aplikaci Takimi

Stáhnout na Google Play Stáhnout na AppStore